ALGEMENE VOORWAARDEN AVP bvba.

1. Algemene voorwaarden:

Voor alle door AVP opgemaakte offertes, orders of overeenkomsten voor de verhuur van materiaal of de levering van diensten, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

2. Bindende overeenkomsten:

Offertes opgemaakt door AVP zijn steeds indicatief met voorbehoud van de beschikbaarheid van de apparatuur of diensten en eventuele mogelijke vergissingen. Zij worden opgemaakt op basis van de tot dan toe door de klant verstrekte informatie en timing. Elke bijkomende informatie of eventuele wijziging zal dan ook een aanpassing in de gemaakte offerte tot gevolg hebben. Enkel onze orderbevestigingen na bevestiging door de klant zullen bindend worden. Daardoor zijn automatisch alle clausules van deze algemene voorwaarden van AVP bvba van toepassing. De klant doet dan ook uitdrukkelijk afstand van zijn specifieke aankoop voorwaarden tenzij dit anders is overeengekomen. Bij het ontbreken van een schriftelijke bevestiging door de klant zal het betalen van een eventueel overeengekomen voorschot of het ontvangen van apparatuur of de levering van materiaal en/of diensten door AVP worden beschouwd als de formele bevestiging door de klant en zijn uitdrukkelijk akkoord met deze algemene voorwaarden.

3. Afwijkingen in de algemene voorwaarden:

Eventuele door de klant gevraagde afwijkingen in één of meerdere clausules van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend worden aanvaardt mits duidelijk wederzijds schriftelijk akkoord. Hierdoor blijven echter zonder enige beperking alle andere clausules van deze algemene voorwaarden van toepassing.

4. Annulatie of ontbinding van een overeenkomst vergoeding:

Bij annulatie van een opdracht door de klant om welke reden dan ook of om welke reden dan ook die AVP niet in handen heeft, behoudt AVP zich het recht om een verbrekingsvergoeding en/of een schadevergoeding aan te rekenen. AVP zal de grootte van deze vergoeding eenzijdig kunnen bepalen en deze kan daarbij oplopen tot maximaal het volledig bedrag van de overeenkomst. Bij deze beoordeling kan de reden van annulatie, de aard en omvang van de opdracht en de termijn, een belangrijke rol spelen. De eventueel reeds aan AVP betaalde voorschotten blijven verworven en kunnen deel uitmaken van de verbrekingsvergoeding en/of schadevergoeding.

5. Verzekering van apparatuur en materialen:

De huurder is verplicht om al het gehuurde materiaal voor zijn rekening te laten verzekeren voor de nieuwprijs tegen elke vernietiging of beschadiging van welke aard ook, alsmede tegen diefstal, handelingen door derden, materiaalbreuk, alle huurrisico’s, alsmede onbeperkte burgerlijk verantwoordelijkheid. Dit voor de ganse periode van de overeenkomst van bij de opstelling tot de demontage. De huurovereenkomst zal niet worden geschorst en zal volledig van kracht blijven in afwachting van de reparatie of vervanging van het verloren gegane of gestolen materiaal. In geval van een ongeval of diefstal moeten de verzekeringsmaatschappijen de voorziene schadevergoeding(en) direct aan de verhuurder overmaken.

6. Aansprakelijkheid:

AVP bvba verbindt zich er toe om alles in het werk stellen om elke opdracht volgens de gebruikelijke geldende regels en normen uit te voeren. Daarbij dan ook alle noodzakelijk en redelijke maatregelen te nemen om het risico op eventuele problemen in de uitvoering tot het minimum te beperken. De klant opdrachtgever is verplicht om alles in het werk te stellen zodat de uitvoering correct en volgens het vooropgestelde tijdschema kan gebeuren. Hiervoor dient hij ook vooraf alle noodzakelijke informatie aan AVP te bezorgen. Eventuele vermeende directe lichamelijke of materiële schade door toedoen van een AVP medewerker of de door AVP gebruikte materialen zal worden gewaarborgd door onze verzekeringmaatschappij AXA Belgium overeenkomstig de bepalingen in polis nr. 010.720.172.071. De exacte toedracht en aansprakelijkheid zal daarbij eerst worden onderzocht door de verzekeraar. Bij een technisch of ander probleem van weke aard dan ook kan AVP bvba nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele veroorzaakte direct of indirecte schade of vermeend imagoverlies. Hiervoor zal de opdrachtgever zich tot zijn project verzekering moeten richten. Dit is ook van toepassing bij eventuele problemen, beschadiging of verlies van audio- en video-opnames, elke aard van registratie en informatie drager of bij een live uitzending.

7. Overmacht:

Bij uitzonderlijke weersomstandigheden, natuurrampen, brand, vandalisme, terreur, diefstal, verkeersongeval of elke andere niet voorziene vorm van overmacht verplicht AVP zich er toe om al het redelijk mogelijke te doen om de opdracht alsnog uit te voeren. Daarbij kan AVP echter geen garanties geven en wijst in geval van overmacht elke verantwoordelijkheid van de hand.

8. Intellectuele eigendom:

Alle studies, projectvoorstellingen, voorbeeld foto’s, presentaties, tekeningen, simulaties, plans op schaal etc.. die door AVP bvba worden gemaakt zijn altijd louter indicatief tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Deze kunnen dan ook op geen enkele wijze worden gebruikt door de klant als argument bij een eventueel geschil. Deze blijven ten allen tijde de intellectuele eigendom van AVP en mogen op generlei wijze worden gereproduceerd of worden gebruikt zonder uitdrukkelijk toestemming van AVP bvba. Dit is ook van toepassing voor alle informatie, foto’s en video content op de AVP website.

9. Auteursrechten:

De klant zal steeds al het nodige doen om te voldoen aan de van toepassing zijnde wetgeving i.v.m. mogelijke auteursrechten op gebruikte geluid- of beeld materiaal in welke vorm dan ook. AVP bvba kan dan ook in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele verschuldigde auteursrechten.

10. Bijkomende voorwaarden bij verhuur zonder bijstand door AVP:

STAAT VAN HET MATERIAAL:
De huurder erkent dat het door hem ontvangen materiaal in perfekte staat verkeert en goed functioneert. De huurder verklaart volledig te weten op welke wijze het materiaal moet worden gebruikt en verbindt zich ertoe dit met de uiterste zorg te gebruiken. Hij verplicht zich ertoe geen wijzigingen van welke aard ook aan het materiaal aan te brengen. In geval van een defect is de verhuurder uitsluitend bevoegd om reparaties uit te voeren. Indien deze zijn veroorzaakt door een ernstige nalatigheid van de huurder of te wijten zijn aan een ongeval, worden deze reparatiekosten in rekening gebracht boven de huurprijs. De vervanging van een defect onderdeel kan geen aanleiding vormen voor de verbreking van de huurovereenkomst, noch kan dit als voorwendsel dienen voor een eis tot schadevergoeding of vermindering van het huurbedrag.

BESCHADIGING VAN MATERIAAL:
De huurder draagt alle risico’s in verband met verlies van of schade toegebracht aan het gehuurde materiaal, om het even wat de oorzaak ervan moge zijn, alsmede van alle schadelijk gevolgen van het gebruik van het gehuurde apparaat voor alle personen of goederen van welke aard ook en zonder enige uitzondering. Hij ziet uitdrukkelijk af van elk verhaal tegenover de verhuurder in dit opzicht, welke ook de persoon moge zijn die een eis instelt. De huurder is verplicht het gehuurde materiaal voor zijn rekening te laten verzekeren voor de nieuwprijs tegen elke vernietiging of beschadiging van welke aard ook, alsmede tegen diefstal, handelingen door derden, materiaalbreuk, alle huurrisico’s, alsmede onbeperkte burgerlijk verantwoordelijkheid. De huurovereenkomst zal niet worden geschorst en zal volledig van kracht blijven in afwachting van de reparatie of vervanging van het verloren gegane of gestolen materiaal. In geval van een ongeval of diefstal moeten de verzekeringsmaatschappijen de voorziene schadevergoeding(en) direct aan de verhuurder overmaken.

VERTRAGING IN DE TERUGGAVE VAN HET MATERIAAL:
Met uitzondering van afwijkende bepalingen die door ons werden geaccepteerd, zal het gehuurde materiaal bij gebreke van teruggave strikt binnen de overeengekomen termijn, onverschillig om welke reden, worden als beschouwd te zijn VERKOCHT en zal tegen zijn nieuwwaarde worden gefactureerd.

ONVOLLEDIGE TERUGGAVE VAN HET GEHUURDE MATERIAAL:
Alle ontbrekende onderdelen, die bij de teruggave van het materiaal niet aanwezig zijn, zullen als VERKOCHT worden beschouwd en tegen de nieuwwaarde worden gefactureerd.

11. Betalingsvoorwaarden:

De facturen zijn contant betaalbaar, behoudens anders duidelijk vermeld in de offerte of overeenkomst. Indien de betaling niet contant of op de afgesproken vervaldag gebeurt, dient de huurder de intresten te betalen vanaf de vervaldatum aan de intrestvoet van 12% per jaar met een minimum van € 13,5 per factuur. De verzending van de factuur geldt als ingebrekestelling. Het factuurbedrag zal in dat geval bovendien van rechtswege worden verhoogd met een conventioneel forfaitair en onherleidbaar schadebeding van 18% met een minimum van € 62. De verzending van de factuur geldt dan eveneens als ingebrekestelling.

12. Betwistingen:

Ingeval van betwisting zal uitsluitend de handelsrechtbank te Brussel bevoegd zijn.