Algemene voorwaarden

BIJZONDERE HUURVOORWAARDEN

BESTELBON:
Het onderhavige contract, dat in tweevoud wordt opgemaakt, geldt als bestelbon en bevestigt de persoonlijke verantwoor delijkheid van de ondertekenaar bij de afhaling.

STAAT VAN HET MATERIAAL:
De huurder erkent dat het door hem ontvangen materiaal in perfekte staat verkeert en goed functioneert. De huurder verklaart volledig te weten op welke wijze het materiaal moet worden gebruikt en verbindt zich ertoe dit met de uiterste zorg te gebruiken. Hij verplicht zich ertoe geen wijzigingen van welke aard ook aan het materiaal aan te brengen. In geval van een defect is de verhuurder uitsluitend bevoegd om reparaties uit te voeren. Indien deze zijn veroorzaakt door een ernstige nalatigheid van de huurder of te wijten zijn aan een ongeval, worden deze reparatiekosten in rekening gebracht boven de huurprijs. De vervanging van een defect onderdeel kan geen aanleiding vormen voor de verbreking van de huurovereenkomst, noch kan dit als voorwendsel dienen voor een eis tot schadevergoeding of vermindering van het huurbedrag.

BESCHADIGING VAN MATERIAAL:
De huurder draagt alle risico’s in verband met verlies van of schade toegebracht aan het gehuurde materiaal, om het even wat de oorzaak ervan moge zijn, alsmede van alle schadelijk gevolgen van het gebruik van het gehuurde apparaat voor alle personen of goederen van welke aard ook en zonder enige uitzondering. Hij ziet uitdrukkelijk af van elk verhaal tegenover de verhuurder in dit opzicht,welke ook de persoon moge zijn die een eis instelt. De huurder is verplicht het gehuurde materiaal voor zijn rekening te laten verzekeren voor de nieuwprijs tegen elke vernietiging of beschadiging van welke aard ook, alsmede tegen diefstal, handelingen door derden, materiaalbreuk, alle huurrisico’s, alsmede onbeperkte burgerlijk verantwoordelijkheid. De huurovereenkomst zal niet worden geschorst en zal volledig van kracht blijven in afwachting van de reparatie of vervanging van het verloren gegane of gestolen materiaal. In geval van een ongeval of diefstal moeten de verzekeringsmaatschappijen de voorziene schadevergoeding(en) direct aan de verhuurder overmaken.

BIJ ONGEVAL:
De huurder verplicht zich ertoe de verhuurder onmid dellijk te verwittigen per aangetekende brief indien het gehuurde materiaal geheel of gedeeltelijk: a) zou zijn in beslag genomen door derden. De huurder verplicht zich ertoe tevens toe de beslagleggende partij te laten weten, dat het in beslag genomen materiaal aan de verhuurder toebehoort. b) zou zijn betrokken in een ongeval waardoor materiële schade of lichamelijk letsel is ontstaan of in een burgerlijke of strafrechtelijke procedure. c) om enigerlei reden zou worden opgevorderd, geleend, gestolen of beschadigd. De huurder is verplicht te zorgen voor rechtskundige bijstand. Alle kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de huurder. Deze dient echter aan de verhuurder alle documenten en alle gegevens te verschaffen die deze laatste noodzakelijk acht. Indien hij een eigenaar is van het pand waarin de gehuurde apparaten zijn ondergebracht, verplicht de huurder zich ertoe om de verhuurder op zijn verzoek de naam mede te delen van de eigenaar, of de bezoldigde hypothecaire of bevoorrechte schuldeiser(s), opdat elke gebruikelijk kennisgeving aan hen kan worden gedaan. 

BELASTINGEN EN KOSTEN:
Alle belastingen en kosten onverschillig van welke aard, die het gevolg zouden kunnen zijn van het gebruik van het gehuurde materiaal zullen ten laste zijn van de huurder.

VERTRAGING IN DE TERUGGAVE VAN HET MATERIAAL:
Met uitzon-dering van afwijkende bepalingen die door ons werden geaccepteerd,zal het gehuurde materiaal bij gebreke van teruggave strikt binnen de overeengekomen termijn, onverschillig om welke reden, worden als beschouwd te zijn VERKOCHT en zal tegen zijn handelswaarde worden gefaktureerd.

ONVOLLEDIGE TERUGGAVE VAN HET GEHUURDE MATERIAAL:
Alle ontbrekende onderdelen, die bij de teruggave van het materiaal niet aanwezig zijn, zullen als VERKOCHT worden beschouwd en tegen de hardelswaarde worden gefaktureerd.

BETALING:
De facturen zijn contant betaalbaar, behoudens bijzondere overeenkomst. Indien de betaling niet contant of op de afgesproken vervaldag gebeurt, dient de huurder de intresten te betalen vanaf de vervaldatum aan de intrestvoet van 12% per jaar met een minimum van € 13,5 per factuur. De verzending van de factuur geldt als ingebrekestelling. Het factuurbedrag zal in dat geval bovendien van rechtswege worden verhoogd met een conventioneel forfaitair en onherleidbaar schadebeding van 18% met een minimum van € 62. De verzending van de factuur geldt dan eveneens als ingebrekestelling. 

BETWISTINGEN:
Ingeval van betwisting zullen uitsluitend de rechtbanken van eerste aanleg te Brussel het Vredegerecht van Jette bevoegd zijn. 


ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ARTIKEL 1 • GELDIGHEID VAN DE OVEREENKOMSTEN
Eike overeenkomst, in het bijzonder wanneer zij de onderhavige algemene voorwaarden wijzigt, is slechts geldig na schriftelijke en uitdrukkelijke be-vestiging door AVP. Eventuele aankoopvoorwaarden gesteld door de koper, verbinden ons niet, zelfs indien wij geen uitdrukkelijk tegen-beding hebben gemaakt. Alle wijzigingen of prijsverhogingen waartegen op het ogenblik van de levering geen bezwaar werd aangetekend, zullen be-schouwd worden als aanvaard.

ARTIKEL 2 • PRIJS
De prijzen van de verkoper betreffende ingepakte waren, afgehaald in de magazijnen van de verkoper, vervoerkosten, taksen en verzekeringen niet inbegrepen. 

ARTIKEL 3 - VERANTWOORDELlJKHEID EN WAARBORG
De verkoper wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal, het ge-deeltelijk of geheel verloren gaan van de ons toevertrouwde negatieven, posi tieven of magnetische produkten, tijdens het maken van de ontwikkeling, het monteren, het copiëren, de projectie, de behandeling of tengevolge van een ramp of welkdanig ongeval ook. Hetzelfde geldt voor de lms en magnetische produkten die in onze lokalen of laboratoria gedeponeerd werden. Een speling van ± 5% maakt deel uit van de normale tolerantie eigen aan de reproduktie van densiteit en kontrast zowel in kleur als zwart en wit, alsook voor de technische karakteristieken van de klankopnamen. 

ARTIKEL 4 - OVERDRACHT VAN EIGENDOM EN RISICO’S
De eigendom van de verkochte waren gaat slechts op de koper over na vol-ledige betaling van de verschuldigde bedragen. Het is de koper uitdrukkelijk verboden de waren ondertussen te verkopen of in pand te geven aan derden. Nochtans zal de koper alle risico’s m.b.t. de koopwaar dragen vanaf het ogenblik van de levering, zelfs- in geval van overmacht of een niet voorzien-bare gebeurtenis en zelfs in geval van franco verzending. 

ARTIKEL 5 - VERZEKERING
Tijdens hun aanwezigheid in onze lokalen en laboratoria, zijn de ons toever-trouwde lm- en klankbanden niet verzekerd. Het is de klant die daartoe de nodige maatregelen moet nemen. 

ARTIKEL 6 - REPRODUKTIE- EN AUTEURSRECHTEN
De klanten worden verondersteld de toelating voor de reproductie van mo-dellen, teksten en lms te hebben, waarvan zij de reproductie vragen. De klanten dragen aile verantwoordelijkheid voor de eventuele vorderingen van de wettelijke eigenaars van de reproductierechten.

ARTIKEL 7 - BETALlNGSVOORWAARDEN
Behoudens bijzondere overeenkomst, zijn onze prijzen opgemaakt zonder disconto, commissie of korting. De fakturen zijn kontant te betalen. Bij niet-betaling op de overeengekomen vervaldag, zal de koper moratoire interesten verschuldigd zijn, berekend tegen 12%, met een minimum van 15€ per faktuur. Deze interesten zijn verschuldigd vanaf de vervaldag zonder dat er een aanmaning nodig is.

ARTIKEL 8 - VERTRAGING lN DE BETALING
Het niet-naleven van de hogervermelde betalingsvoorwaarden, alsmede elke omstandigheid die ons na het afsluiten van de overeenkomst ter kennis wordt gebracht en die de kredietwaardigheid van de koper in het gedrang brengt, zal onmiddellijk de vervaldag meebrengen van al onze schuldvor-deringen op de koper, alsmede het vervallen van toegestane termijnen of kredieten, zelfs voor geaccepteerde wissels. Elke som die niet op de vervaldag is betaald zal, naast de moratoire interes-ten, van rechtswege en zonder aanmaning worden verhoogd met een bedrag van 18%, met een minimum van 62€ bij wijze van forfaitaire en onverminder-bare schadeloosstelling.

ARTIKEL 9 • LEVERINGSTERMIJN
Indien een leveringstermijn wordt vermeld, draagt deze een louter indicatief karakter en houdt geen vaste verbintenis in. Geen enkele vertraging geeft de klant het recht de verkoper aansprakelijk te stellen of schadevergoeding te eisen. De leveringsverplichting wordt als nagekomen beschouwd door het mede-delen aan de koper dat de goederen kunnen worden afgehaald op de sociale zetel van AVP en aldaar te zijner beschikking worden gehouden.

ARTIKEL 10 - KLACHTEN
Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend binnen vijftien dagen vol-gend op de leveringsdatum of op de datum waarop de klant ervan in kennis werd gesteld dat de goederen te zijner beschikking waren. Alle andere eisen tot schadevergoeding zijn uitgesloten. De koper verzaakt uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid tengevolge van het gebruik of het bezit van de goederen of het verkochte materiaal. Na verloop van de overeengekomen termijn, wordt elk recht tot klachtindie-ning als vervallen beschouwd.

ARTIKEL 11 - RECHTSBEVOEGDHEID
ln geval van gerechtelijke betwisting zijn alleen de Rechtbanken van het arrondissement Brussel in het algemeen bevoegd, en is het Vredegerecht van het kanton Jette bevoegd wanneer het een geschil betreft dat onder de be-voegdheid van de Vrederechter valt. 

Verkoopsvoorwaarden PDF

Verhuurvoorwaarden PDF